• Coaching in en buiten de gym
  • Ik maak een persoonlijk plan voor jou
  • Personal training, voeding en fysio in één

Privacybeleid

Privacyverklaring

Als je met Linden Lifestyle Balance een overeenkomst sluit, uit interesse onze website bezoekt, je
inschrijft voor de nieuwsbrief of reageert op onze social media uitingen, dan verwerken wij bepaalde
persoonsgegevens van je. Linden Lifestyle Balance gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Dit privacystatement legt uit hoe Linden Lifestyle Balance met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld
in de AVG.

Linden Lifestyle Balance kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website
van Linden Lifestyle Balance gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacy statement regelmatig
te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele veranderingen.
Linden Lifestyle Balance, gevestigd aan: Neerbosscheweg 482, te Nijmegen.
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lindenlifestylebalance.nl 0636532558 m.lindenlifestylebalance@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Linden Lifestyle Balance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Eventuele before and after foto’s voor lichaamstransformaties
– Biomedische gegevens zoals lengte, vetpercentage en gewicht
– Eventuele video’s m.b.t. uitvoering van oefeningen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
m.lindenlifestylebalance@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Linden Lifestyle Balance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– In contact komen om te informeren over de diensten via mail en telefonisch
– Later in het traject met toestemming het gebruiken van voor promotionele doeleinden
– Linden Lifestyle Balance deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële
doeleinden.
– Linden Lifestyle Balance deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van
de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
– Linden Lifestyle Balance kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw
persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een
daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek

Geautomatiseerde besluitvorming

Linden Lifestyle Balance neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Linden Lifestyle Balance) tussen zit. Linden Lifestyle Balance gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen: computer voor de consumentenmarkt en standaard
software die gebruikelijk is in de consumentenmarkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Linden Lifestyle Balance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
– Personalia > duur van het contract > Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Contactgegevens E-mailadres en telefoonnummer > duur van het contract > Om je te kunnen bellen
of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 180 dagen > Om performance van de website te
optimaliseren en om websitebezoekers door middel van gerichte advertenties opnieuw te benaderen
(retargeting campagnes)
Delen van persoonsgegevens met derden
Linden Lifestyle Balance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linden Lifestyle Balance gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linden Lifestyle Balance en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar m.lindenlifestylebalance@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Linden Lifestyle Balance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Linden Lifestyle Balance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
m.lindenlifestylebalance@gmail.com.

Laten we een persoonlijk plan voor jou maken

Wil jij training op maat? Neem contact met mij op om een afspraak te plannen voor een intake. Ik stel graag een persoonlijk plan voor jou op.

Neem contact op